Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Klauzula Informacyjna dla Użytkownika Automarket

Niniejszy dokument obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Dokument obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. dostępny jest pod tym adresem.

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116, („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z realizacją umowy, zgodnie z Regulaminem Automarket (dalej: „Regulamin”).

Spółka uzyskuje dane bezpośrednio od Państwa, na etapie rejestracji Konta lub Zapytania, a także w związku z późniejszą aktualizacją danych lub gromadzoną historią Państwa aktywności na Automarket, w tym wynikami spraw prowadzonych przez Partnerów, na podstawie Zapytań kierowanych przez Automarket. Spółka może również uzyskać Państwa dane w wyniku udostępnienia przez Partnera współpracującego ze Spółką , który udostępniając nam Państwa dane zobowiązał się, że zachowane zostały obowiązki prawne związane z przekazaniem przedmiotowych danych. W przypadku logowania do Automarket za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej Spółka może  pozyskiwać dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu, w formie w jakiej dane te występują w serwisach źródłowych. Udostępnienie niektórych z danych wymaganych do uwierzytelnienia może wymagać Państwa zgody w ramach ustawień prywatności serwisu Facebook lub Google.

Spółka może uzyskiwać informacje na Państwa temat również od innych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Zakres danych osobowych standardowo gromadzonych o Użytkownikach Automarket został zdefiniowany w Regulaminie oraz wynika z każdorazowo obowiązujących formularzy dostępnych na platformie. Spółka może przetwarzać również inne, niż standardowo wskazane powyżej, kategorie danych, jakie zostaną dobrowolnie ujawnione przez Użytkowników lub których ujawnienie lub pozyskanie będzie niezbędne lub uzasadnione, w ramach postępowań wyjaśniających, realizowanych z udziałem Użytkownika i Spółki.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby realizacji umowy wynikającej z Regulaminu, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cele przetwarzania danych przez Spółkę:

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu przygotowania do zawarcia oraz obsługi zawartej umowy, zgodnie z Regulaminem, w szczególności oceny możliwości zarejestrowania dla Państwa Konta na Automarket, a w przypadku utworzenia Konta- jego dalszego utrzymywania lub w celu zarejestrowania i obsługi Zapytania, a także oceny jakości realizowanej współpracy oraz zgodności z Regulaminem, w tym opartej o monitoring komunikacji z innymi Użytkownikami, Partnerami lub Operatorem Automarket  – na podstawie wymogów kontraktowych
 3. w celu obsługi pytań lub reklamacji skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu korespondencji,
 4. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie czynnej relacji wynikającej z Regulaminu– na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, albo po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu tej relacji – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w tym zakresie
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową wynikającą z Regulaminu– na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 6. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT oraz oceny ryzyka związanego z obsługą Konta lub Zapytania, także w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilów Użytkowników – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych

Czas dysponowania danymi związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
  albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, które mogą poznać Państwa dane:

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
  1. administrowania zasobami personalnymi oraz  prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej, na podstawie umów zawartych między spółkami w ramach grupy kapitałowej,
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.
   W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę do Banku, Bank stanie się ich niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez Bank oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
 2. Partnerom oferującym przedmioty lub usługi prezentowane na Platformie.
  W efekcie wyrażonej przez Państwa woli złożenia Zapytania (opcja „Zapytaj o warunki” lub inna bliskoznaczna, dostępna w ramach Automarket), Spółka udostępni, zgodnie z Regulaminem adresatowi Zapytania (tj. Partnerowi odpowiadającemu za usługę, którą są Państwo zainteresowani) dane w zakresie wymaganym do obsługi Zapytania, jakie podali Państwo na Koncie lub w dedykowanym formularzu dla niezarejestrowanego Użytkownika.
 3. Współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, jego agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania na Państwa wniosek (jeżeli wystąpi) kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego, w tym w związku z przedmiotami oferowanymi na Automarket,
 4. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (objętym zgodą) lub innym współpracującym Partnerom spoza tej Grupy, w celach przygotowania oferty lub prowadzenia oceny ryzyka związanego z ofertowaniem lub obsługą produktów i usług tych podmiotów, również innych niż dostępne na Platformie;
 5. Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  W przypadkach, kiedy podstawą udostępnienia będzie Państwa zgoda, zakres udostępnianych danych będzie wynikał z treści zgody, a w przypadku braku takiej definicji, nie będzie szerszy niż informacje, jakie podali Państwo na Koncie lub w formularzu dla niezarejestrowanego Użytkownika.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. utworzenie lub utrzymywanie Konta lub obsługa Zapytań.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. W zależności od dostępnych funkcjonalności Automarket możecie Państwo realizować w/w prawa za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie lub kontaktując się pod adresem: iod@pkoleasing.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych poza EOG:

Informujemy, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

 • Facebook