Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Regulamin Promocji “Elastyczny Wynajem”

(dalej jako: „Regulamin”)

 1. Organizatorem Promocji „Elastyczny Wynajem” (dalej: „Promocja”) jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893, ze zm.) – (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Regulaminie w okresie od dnia 03.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. (dalej: „Okres Promocji”).
 3. Promocja skierowana jest do osób, które zawarły w Okresie Promocji umowę najmu na okres 12 lub 24 miesięcy w ramach Programu „Wynajem z Automarket” realizowanego przez Organizatora (dalej: „Umowa”).
 4. W Promocji biorą udział pojazdy używane dostępne na www.automarket.pl, tj. wszystkie pojazdy dostępne w finansowaniu przygotowanym przez Organizatora, nie mające oznaczenia “Nowy” na stronie www.automarket.pl
 5. Promocja łączy się z innymi promocjami, dostępnymi na stronie internetowej www.automarket.pl, którymi są objęte pojazdy wskazane w pkt. 4.
 6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik Promocji”).
 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 8. Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji jednorazowo, korzystając z finansowania przygotowanego przez Organizatora i zawierając Umowę dla jednego pojazdu.
 9. Wzięcie udziału w Promocji nie wymaga od Uczestnika Promocji zakupu innych, nie wskazanych na stronie www.automarket.pl produktów lub usług oraz spełnienia innych niż opisane w Regulaminie warunków.
 10. W przypadku zmiany z inicjatywy Uczestnika Promocji warunków Umowy poprzez wydłużenie okresu, na jaki Umowa została zawarta Promocja przestaje obowiązywać.
 11. Przedmiotem Promocji jest zapewnienie Uczestnikowi Promocji przez Organizatora możliwości rozwiązania Umowy w całym okresie jej obowiązywania poprzez wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 12. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w pkt. 11, Organizator odstępuje od:
  a) żądania zwrotu warunkowo przyznanego w Umowie rabatu (§ 2 ust. 1 lit. a Umowy),
  b) pobierania opłaty za dokonanie czynności niezbędnych do rozwiązania Umowy.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Uczestnik Promocji powinien przesłać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@automarket.pl.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy jest skuteczne pod warunkiem, że na dzień jego złożenia Uczestnik Promocji nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec Organizatora.
 15. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 17. Regulamin jest dostępny na stronie www.automarket.pl.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany z ważnych powodów Regulaminu w czasie trwania Promocji. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.automarket.pl z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej siedem dni. Z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa nabyte przez Uczestników Promocji, do których stosuje się Regulamin w brzmieniu właściwym dla ich momentu wzięcia udziału w Promocji.
 19. Uczestnik Promocji przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z Regulaminem. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 20. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji można składać:
  a) pisemnie na adres Organizatora: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferta@masterlease.pl. lub
  c) telefonicznie pod numerem 58 340 44 00 wew. 8 w dni robocze w godzinach 08:00-16:00 (opłata wg stawki operatora).
 21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora. Organizator może poprosić Uczestnika Promocji o dodatkowe informacje lub dokumenty.. Uczestnik Promocji wnoszący reklamację otrzyma odpowiedź w tej samej formie, jak wniesiono reklamację (z tym zastrzeżeniem, że Organizator przekaże odpowiedź zapisaną co najmniej na trwałym nośniku). Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika Promocji do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 22. Organizator jest administratorem danych osobowych rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prime Car Management. S.A. ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail:
iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z uczestnictwem w Promocji, na potrzeby przeprowadzenia Promocji.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:
1) publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :
1) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celu obsługi Państwa udziału w Promocji na zasadach opisanych w Promocji, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji
2) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Promocją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
3) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie Państwa udziału w Promocji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu Promocji lub – gdy Promocja nie odbyła się w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,
4) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:
1) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116, lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

2) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Umowy,

4) podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi Promocji.

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia udział w Promocji.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

 • Facebook