Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Załącznik nr 2 Regulaminu Automarket

Regulamin dokonywania czynności w celu zawarcia umowy w ramach Programu „Wynajem z Automarket”

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy najmu w ramach Programu „Wynajem z Automarket” i stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu internetowej platformy handlowej Automarket.

I. Definicje

• Forma dokumentowa – forma dokonania czynności prawnych, w rozumieniu przepisu art. 77 (2) oraz 77 (3) kodeksu cywilnego, pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym, przez którą należy rozumieć, na potrzeby niniejszego Regulaminu oświadczenie woli złożone i utrwalone w Systemie Transakcyjnym;

• Interoperacyjność (o której mowa w Karcie produktu) to zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju;

• Kompatybilność (o której mowa w Karcie produktu) to współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

• Karta Produktu – informacja dla Najemcy będącego Konsumentem, przekazywana na podstawie art. 12 Ustawy o prawach konsumenta;

• Najemca – osoba fizyczna dokonująca czynności określonych w niniejszym Regulaminie w celu zawarcia Umowy Najmu, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ważne prawo jazdy kategorii uprawniającej do poruszania się wybranym pojazdem. Najemcą może być Konsument albo jednoosobowy przedsiębiorca;

• Osoby trzecie – dalej też jako Partnerzy – podmioty zewnętrzne wobec Dostawcy i Wynajmującego, współpracujące z Dostawcą i Wynajmującym, nie będące stroną Umowy Najmu.

• Program „Wynajem z Automarket” – program najmu i świadczenia obsługi serwisowej Samochodu, realizowany w oparciu o umowę Najmu przez Wynajmującego;

• Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego zawierającego umowę najmu Samochodu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość;

• Regulamin internetowej platformy handlowej Automarket – dokument określają szczegółowe Automarket oraz czynności związane z rejestracją Konta na Automarket. Dokument jest dostępny na Automarket;

• Samochód – pojazd prezentowany na Automarket, dla którego dostępna jest oferta „Wynajem” i prezentowane są przykładowe kalkulacje opłat Umowy Najmu. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

• System Transakcyjny – aplikacja dostępna na Automarket służąca do gromadzenia i przetwarzania danych klientów indywidualnych oraz składania oświadczeń woli w celu zawarcia Umowy Najmu, której właścicielem i administratorem jest Wynajmujący;

• Towar z elementami cyfrowymi (o którym mowa w Karcie produktu) – dalej również jako: Towar – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie;

• Umowa Najmu – umowa zawarta w formie dokumentowej na czas określony, określająca prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy, w przypadku której:

a) główne cechy najmu to oddanie Najemcy na czas określony Samochodu do używania

b) główne cechy świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej to, w zależności od wybranego pakietu:

W przypadku pakietu Basic: na zasadach określonych w Umowie:

• koordynacja likwidacji szkód,

• udostępnienie samochodu zastępczego,

• koordynacja zleceń serwisowych i wymiany opon,

W przypadku pakietu Comfort: na zasadach określonych w Umowie:

• koordynacja likwidacji szkód,

• udostępnienie samochodu zastępczego,

• serwis ogumienia,

• pełna obsług serwisowa w ramach wybranego limitu kilometrów;

• Wynajmujący – Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, BDO: 000339900, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł;

• Zdolność kredytowa – zdolność finansowa Najemcy uznana przez Wynajmującego za wystarczającą do wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Najmu zawartej w oparciu o wybraną kalkulację.

II. Postanowienia ogólne

1. Wynajmujący i Dostawca współpracują m.in. celem udostepnienia użytkownikom Programu „Wynajem z Automarket”.

2. Program „Wynajem z Automarket” realizowany jest przez Wynajmującego.

3. Program „Wynajem z Automarket” dostępny jest dla wybranych Samochodów prezentowanych na Automarket. Samochody w ramach Programu „Wynajem z Automarket” prezentowane są na Automarket z oznaczeniem „Wynajem”.

4. Korzystanie z Systemu Transakcyjnego w tym zawarcie Umowy Najmu w ramach Programu „Wynajem z Automarket” wymaga posiadania Konta. Najemca może utworzyć Konto na zasadach określonych w Regulaminie internetowej platformy handlowej Automarket.

5. Umowa Najmu zawierana jest przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta.

6. Dokumenty będące potwierdzeniem zawartej Umowy Najmu są udostępniane Najemcy w postaci plików w formacie PDF przekazywanych w formie:

a. załącznika do maila lub

b. linku umożliwiającego pobranie plików dostępnego w Koncie.

7. Przesyłane dane osobowe Najemcy podane we wniosku na stronie podczas zawierania Umowy Najmu są zabezpieczone kryptograficznie przy pomocy protokołu SSL.

III. Proces przygotowania do zawarcia Umowy Najmu

1. Najemca, na Automarket dokonuje wyboru Samochodu oraz parametrów kalkulacji tj. wysokość opłaty na start, okres Umowy, roczny limit kilometrów, rodzaj pakietu usług dodatkowych.

2. Po wybraniu przycisku „Wnioskuj online” Najemca zostaje przeniesiony do funkcji założenia Konta.
Założenie Konta odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie internetowej platformy handlowej Automarket.

3. Po założeniu Konta lub zalogowaniu do już założonego Konta, o ile takie zostało wcześniej przez Najemcę założone, Najemca podaje w Systemie Transakcyjnym dane oraz informacje pozwalające na weryfikację jego Zdolności kredytowej.

4. Najemca składa następujące oświadczenia o wyrażeniu zgody lub odmowy:

a. oświadczenie potwierdzające zgodność podanych danych ze stanem faktycznym

b. upoważnienie do weryfikacji Zdolności kredytowej w dostępnych bazach,

c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane w przyszłości danych osobowych
w celach marketingowych,

d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie w przyszłości drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących przedmiotu działalności Wynajmującego oraz Grupy Kapitałowej w której jest podmiotem dominującym

e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie przez Wynajmującego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych których Najemca jest użytkownikiem w celu marketingu bezpośredniego

f. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie w systemie na stronie: www.emasterlease.pl, faktur VAT w formie elektronicznej.

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt III 4 ppkt a) – b) jest niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy Najmu.

6. Po podaniu danych o których mowa w pkt. III. 3 oraz wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt III 4. ppkt a) – b) Najemca zatwierdza złożenie wniosku w Systemie Transakcyjnym poprzez wpisanie w odpowiednie pole kodu weryfikacyjnego przesłanego na podany uprzednio numer telefonu. Wpisanie kodu weryfikacyjnego jest konieczne dla złożenia pierwszego wniosku w Systemie Transakcyjnym.

7. Następnie Wynajmujący rozpoczyna proces weryfikacji Zdolności kredytowej Najemcy.
Proces weryfikacji Zdolności kredytowej może potrwać kilka minut.

8. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia Umowy Najmu w przypadku stwierdzenia niewystarczającej Zdolności kredytowej lub z innych przyczyn uzasadnionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, o których Wynajmujący poinformuje Najemcę.

9. Wynajmujący zastrzega prawo zażądania od Najemcy dodatkowych dokumentów potwierdzających jego Zdolność kredytową. W takiej sytuacji Najemca otrzyma komunikat o konieczności dodatkowej weryfikacji (w tym udostępnienia Wynajmującemu dodatkowych informacji bądź dokumentów). W celu tej weryfikacji Wynajmujący skontaktuje się telefonicznie z Najemcą w terminie doby roboczej, licząc od terminu złożenia wniosku w Systemie Transakcyjnym.

10. Jeżeli proces weryfikacji Zdolności kredytowej Najemcy, zakończy się pozytywnie, Najemca otrzymuje możliwość zawarcia Umowy Najmu w Systemie Transakcyjnym.

11. Jeżeli proces weryfikacji Zdolności kredytowej Najemcy, zakończy się negatywnie, realizacja Umowy Najmu nie będzie możliwa.

12. W kolejnym etapie, Najemca dokonuje wyboru miejsca oraz sposobu odbioru Samochodu oraz wskazuje preferowany termin odbioru Samochodu wymagający potwierdzenia przez Wynajmującego. Niektóre z opcji związanych z miejscem i sposobem odbioru Samochodu mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów o czym Najemca jest informowany w Systemie Transakcyjnym.

13. Rozpoczęcie procesu zawarcia Umowy Najmu przez Najemcę nie ma wpływu na dostępność Samochodu dla innych podmiotów. Samochód przestaje być dostępny dla innych podmiotów z chwilą zawarcia Umowy Najmu.

IV. Zawarcie Umowy Najmu i zasady płatności

1. Umowa Najmu zostaje zawarta w formie dokumentowej. Po kliknięciu w Systemie Transakcyjnym przycisku „Zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty” na adres mailowy Najemcy zostanie wysłana Karta Produktu oraz zawarta Umowa Najmu, Umowa dla swej ważności nie wymaga podpisów stron. Opatrzenie Umowy podpisem Stron rozumie się jako dodatkowe, opcjonalne potwierdzenie jej zawarcia.

2. Najemca jest zobowiązany dokonać płatności sumy „opłat przy zawarciu umowy” przed upływem 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Najmu.

3. Jeżeli Najemca nie dokona płatności, o której mowa w pkt IV 2., Umowa Najmu nie wchodzi w życie.

4. Najemca może wybrać następujące formy płatności:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

b. Płatności online,

c. BLIK.

5. W przypadku płatności kartą płatniczą zapłata jest dokonana w chwili autoryzacji pozytywnej transakcji.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Najemcę kartą płatniczą Wynajmujący dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Najemcy.

V. Wydanie Samochodu

1. Wydanie Samochodu może nastąpić po potwierdzeniu terminu przez Wynajmującego. Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą telefonicznie niezwłocznie jednak nie później niż w kolejnym dniu roboczym licząc od daty zawarcia Umowy celem ustalenia daty wydania Samochodu. Najemca zobowiązany jest odebrać Samochód w terminie uzgodnionym z Wynajmującym. Jeżeli Najemca nie dokona odbioru Samochodu w terminie 2 dni roboczych od terminu uzgodnionego z Wynajmującym, Wynajmującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Najmu. Jeżeli Wynajmujący nie będzie gotowy do wydania Samochodu Najemcy w terminie 2 dni roboczych od terminu uzgodnionego z Wynajmującym, Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia realizowane jest na zasadach wynikających z Umowy Najmu.

2. Wydanie Samochodu następuje na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, po potwierdzeniu tożsamości odbierającego (na podstawie dowodu osobistego lub paszportu) oraz okazaniu prawa jazdy.

3. Najemca może upoważnić osobę trzecią do odebrania Samochodu udzielając tej osobie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoba trzecia winna się legitymować dokumentami, o których mowa w pkt V 2.

VI. Odstąpienie

1. Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Najmu na warunkach w niej określonych oraz w przypadku określonym w pkt V ust. 1 Regulaminu.

2. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Najmu na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

VII. Odpowiedzialności Wynajmującego za zgodność świadczenia z umową

1. Wynajmujący nie udziela gwarancji na świadczenie usługi.

2. Samochody oferowane w Programie „Wynajem z Automarket” mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Samochodu lub mogą zostać dodatkowo ubezpieczony przez Wynajmującego na jego koszt od kosztów napraw.

3. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących umowy najmu i odpowiedzialności strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Informacje o występowaniu dodatkowego ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. VII. 2 wraz ze szczegółowymi warunkami tego ubezpieczenia, w tym informacjami o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela są przekazywane Najemcy podczas wydania Samochodu.

VIII. Reklamacje

Najemca może złożyć reklamację w wybranej przez siebie formie. Szczegółowe sposoby składania i rozpoznawania reklamacji znajdują się w treści Umowy Najmu.

IX. Informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, który zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Najemca podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak podania niektórych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z Systemu transakcyjnego.

3. Wynajmujący powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

4. Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemcy w związku z korzystaniem z Systemu transakcyjnego.

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :

a. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Najemcę zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Najemcy , o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

c. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego jako administratora danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Wynajmujący przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:

a. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Najemca może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Wynajmujący nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Najemcy w celach wskazanych w zgodzie,

b. w celu obsługi Najemcy korzystającego z Systemu transakcyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora

c. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Systemu transakcyjnego – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

d. w celu marketingu produktów i usług Wynajmującego (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Najemcy i jego analizy przez Wynajmującego, w okresie obsługi Najemcy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po jej zakończeniu lub – w przypadku gdy została wyrażona zgoda w tym zakresie,

e. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez Wynajmującego działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilu Najemcy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

7. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

8. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Wynajmujący podmiotom, tj.:

a. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Wynajmujący, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116, lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:

i. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

ii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Wynajmującego, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

b. podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi istotne do prowadzenia przez Wynajmującego działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

c. podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Systemu transakcyjnego.

d. podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Wynajmującego usługi w zakresie obsługi Systemu transakcyjnego.

9. W każdym czasie, w zakresie dopuszczalnym, wynikającym z przepisów prawa, Najemcy przysługują prawa: do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Najemca jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego jeśli jego zdaniem przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa te Najemca może zrealizować przesyłając żądanie listownie pod adres siedziby Wynajmującego lub e-mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

10. Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych Najemcy poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Najemca ma prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem danych osobowych Najemcy poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

X. Postanowienia końcowe

1. Spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy obowiązujące w prawie polskim.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych powodów:

a. w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;

b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;

d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną

e. konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;

f. zmiana danych teleadresowych, nazw numerów identyfikacyjnych adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

g. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;

h. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

i. konieczność poprawy bezpieczeństwa Najemców.

4. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu na stronie www.automarket.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Dostawcę, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania o planowanej zmianie.

5. Zamówienia złożone przez Najemców przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

  • Facebook