Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

REGULAMIN PROMOCJI “Promocyjna Rata”

(dalej jako: „Regulamin”, zmieniony dnia 28.02.2024r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Promocyjna rata” (dalej: Promocja) jest Prime Car Management S.A.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO:  000339900; która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893, ze zm.)

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Regulaminie w okresie od dnia 01.12.2023 r. do dnia 10.03.2024 r. (dalej: Okres Promocji).  

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  (dalej: Uczestnik Promocji).  

4.  Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział wielokrotnie, zawierając dowolną liczbę Umów Najmu lub Leasingu Aut znajdujących się w ofercie Organizatora Promocji na stronie www.automarket.pl.

6. Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora Promocji dla danego Auta.

7. Promocja polega na uzyskaniu korzyści w postaci niższej miesięcznej opłaty za Najem lub Leasing Auta objętego Promocją na podstawie Umowy zawartej z Organizatorem Promocji w okresie trwania Promocji.

8. Regulamin jest dostępny na stronie www.automarket.pl.

§ 2
Auta objęte Promocją

1. Niższa miesięczna opłata za korzystanie z Auta obowiązuje przez cały okres na jaki Uczestnik Promocji zawarł Umowę Najmu lub Leasingu Auta z Organizatorem Promocji.

2. Opłaty wskazane przez Organizatora Promocji na stronie www.automarket.pl są opłatami uwzględniającymi warunki promocji określone Regulaminem tj. uwzględniają niższą miesięczną opłatę i obowiązują dla parametrów (wysokość opłaty na start, okres Umowy, roczny limit kilometrów, rodzaj pakietu usług dodatkowych)  wskazanych na stronie www.automarket.pl

3. Auta objęte Promocją oznaczone są na stronie www.automarket.pl znacznikiem „PROMOCYJNA RATA”.

4. Pula Aut w Promocji oznaczonych znacznikiem „PROMOCYJNA RATA” jest zmienna. Oznacza to, że w trakcie trwania Promocji wybrane Auta będą wyłączane z puli Promocyjnej na rzecz nowych Aut dołączanych do Promocji.

5. Dostępność Auta objętego Promocją można sprawdzić na stronie www.automarket.pl w zakładce Promocje lub potwierdzić poprzez kontakt z działem obsługi klienta pod numerem: 22 300 97 70. Brak Auta na stronie www.automarket.pl oznacza niedostępność Auta w ofercie.

6. Wzięcie udziału w Promocji nie wymaga od Uczestnika Promocji zakupu innych, nie wskazanych na stronie www.automarket.pl produktów lub usług.

§ 3
Reklamacje

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji „Promocyjna rata” należy składać nie później niż w terminie 14 dni licząc do dnia wykluczenia Auta z Promocji bądź zakończenia Okresu Promocji:

pisemnie na adres Organizatora Promocji: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@automarket.pl.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora Promocji. Organizator Promocji może poprosić Uczestnika Promocji o dodatkowe informacje lub dokumenty. Uczestnik Promocji wnoszący reklamację otrzyma odpowiedź w tej samej formie, jak wniesiono reklamację (z tym zastrzeżeniem, że Organizator Promocji przekaże odpowiedź zapisaną co najmniej na trwałym nośniku). Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika Promocji do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

§ 4
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Uczestnika Promocji zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Promocji jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Organizator Promocji przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Uczestnik Promocji może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Organizator Promocji nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika Promocji w celach wskazanych w zgodzie
2) w celu obsługi udziału w Promocji na zasadach opisanych w Promocji, w tym w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Promocją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
4) w celu marketingu produktów i usług Organizatora Promocji (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Uczestnika Promocji i jego analizy przez Organizatora Promocji, w okresie udziału w Promocji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu Promocji lub – gdy Promocja nie odbyła się w przypadku gdy wyrażona została zgoda w tym zakresie,
5) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez Organizatora Promocji działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilu Uczestnika Promocji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Organizator Promocji podmiotom, tj.:

1) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Organizator Promocji, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116, lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w Umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Organizatora Promocji, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

2) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora Promocji usługi istotne do prowadzenia przez Organizatora Promocji działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa), w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w Umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Umowy,
4) podmiotom wskazanym w Regulaminie Promocji lub podmiotom będącym właścicielami Aut, które świadczą na rzecz Organizatora Promocji usługi w zakresie obsługi Promocji.

Przetwarzanie danych przez Organizatora Promocji opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia udział w Promocji.

W każdym czasie, w zakresie dopuszczalnym, wynikającym z przepisów prawa, Uczestnikowi Promocji przysługują prawa: do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego jeśli jego zdaniem przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa te Uczestnik Promocji może zrealizować przesyłając żądanie listownie pod adres siedziby Dostawcy lub e-mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Danych osobowych Uczestnika Promocji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Uczestnik Promocji ma prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Danych osobowych Uczestnika Promocji poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.  Regulamin jest dostępny na stronie www.automarket.pl.

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami innych regulaminów dostępnych w tym samym czasie na stronie www.automarket.pl, pierwszeństwo mają zapisy  Regulaminu.

3. Uczestnik Promocji przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z Regulaminem. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.

4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany z ważnych powodów Regulaminu w czasie trwania Promocji oraz zmiany terminów Promocji. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej – www.automarket.pl z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej siedem dni, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa nabyte przez Uczestników Promocji, do których stosuje się Regulamin w brzmieniu właściwym dla ich momentu wzięcia udziału w Promocji.

5. W  sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

  • Facebook