Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Regulamin internetowej platformy handlowej Automarket

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2022 r. dostępny jest pod tym adresem.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z internetowej platformy handlowej Automarket oraz czynności związane z rejestracją konta na wyżej wymienionej platformie.

DEFINICJE

• Automarket – Internetowa platforma handlowa dostępna pod adresem www.automarket.pl, mająca na celu m. in. agregację, prezentację i oferowanie Towarów wraz z oferowaniem możliwości finansowania tych Towarów i usług dodatkowych do tych Towarów;

• Dostawca – przedsiębiorca, który umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom korzystanie z internetowej platformy handlowej oraz zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami. Dostawca nie jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami. Dostawca odpowiada za funkcjonowanie Automarket, nie odpowiada za należyte wykonanie umów zawieranych przez Osoby trzecie z Uczestnikami. Dostawcą Automarket jest PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116, będący przedsiębiorcą w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego;

• Formularz kontaktowy – Usługa cyfrowa, formularz udostępniany Użytkownikom na Automarket, w którym Użytkownicy zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu złożenia Zapytania;

• funkcjonalność to zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

• Internetowa platforma handlowa – usługa korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwana przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub

b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;

• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

• Konto – Usługa cyfrowa dostępna za pośrednictwem Automarket w postaci zbioru zasobów i ustawień, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Automarket, umożliwiających mu po zarejestrowaniu i zalogowaniu korzystanie z dostępnych funkcjonalności. Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika w związku z Kontem, są przetwarzane przez Dostawcę wyłącznie w celu dostarczenia usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

• Osoby trzecie – przedsiębiorcy, podmioty zewnętrzne wobec Dostawcy, współpracujące z Dostawcą i oferujące swoje Towary lub usługi za pośrednictwem Automarket. Osoby trzecie są stronami umów zawieranych z Użytkownikami. Osoby trzecie odpowiadają za należyte wykonanie umów zawartych z Użytkownikami, nie odpowiadają za funkcjonowanie Automarket;

• Plasowanie ofert – oznacza przyznawanie określonej widoczności ofertom na liście ofert udostępnianych na Automarket, w tym nadawanie wagi poszczególnym ofertom w wynikach ich wyszukiwania dokonywanych przez Użytkowników.

• Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Automarket;

• Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy, w szczególności nowy lub używany pojazd mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej;

• Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

• Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca Konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

• Użytkownik –podmiot korzystający z Automarket, zarówno w formie zarejestrowanej jak i bez rejestracji.

• Zapytanie – kontakt zainicjowany przez Użytkownika za pośrednictwem udostępnionego na Automarket Formularza kontaktowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kontakt z Dostawcą w zakresie jego działalności związanej z Automarket możliwy jest:

a) telefonicznie pod numerem: 22 300 97 70,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@automarket.pl

c) listowanie, na adres: ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa

2. Dane teleadresowe Dostawcy są dostępne na Automarket.

3. Dostęp do Automarket nie wymaga od Użytkownika zapłaty ceny i nie wymaga od Użytkownika założenia Konta.

4. Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Regulamin i obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych dostępne są na www.automarket.pl.

6. Automarket nie może być wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię, prawa i wolności innych osób, w szczególności innych Użytkowników, Osób Trzecich lub Dostawcy. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7. Do wykorzystania pełnej funkcjonalności Automarket wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz wiąże się z możliwością udzielenia zgody przez Użytkownika na działanie współdziałających z nią elementów oprogramowania – tzw. „cookies”. Informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w Polityce prywatności która jest dostępna na stronie www.automarket.pl.

8. Dostawca na mocy Regulaminu, świadczy Usługę cyfrową:

a) na rzecz Użytkownika w zakresie umożliwienia przeglądania treści Automarket, w tym ofert – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Automarket, a kończy z chwilą jej opuszczenia przez Użytkownika;

b) na rzecz Użytkownika w zakresie udostępnienia na Automarket Formularza kontaktowego – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza kontaktowego, a kończy się z chwilą jego opuszczenia;

c) na rzecz Użytkownika w zakresie prowadzenia Konta – usługa jest świadczona na czas nieokreślony, na zasadach opisanych w Regulaminie.

PREZENTOWANE TREŚCI

9. Dostawca dokonuje Plasowania ofert na Automarket. Informacje o szczegółowych zasadach Plasowania są udostępnione Użytkownikom bezpośrednio na Automarket, w każdym miejscu interfejsu Automarket, w którym znajdują się listy ofert lub możliwości wyszukiwania ofert.

10. Dostawca jest odpowiedzialny za zgodność treści i ofert prezentowanych na Automarket z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za informowanie o cenach usług udostępnianych na Automarket, w szczególności o ich zmianach oraz ofertach promocyjnych.

11. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru lub usługi na Automarket, Dostawca prezentuje obok informacji o obniżonej cenie informację o najniższej cenie tego Towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

12. Jeżeli dany Towar lub usługa są prezentowane na Automarket w okresie krótszym niż 30 dni to Dostawca prezentuje najniższą cenę tego Towaru lub usługi, która obowiązywała od momentu rozpoczęcia prezentacji Towaru lub usługi na Automarket.

13. Jeżeli dany Towar lub usługa zostały objęte obniżką ceny i w związku z tym ostatnia zmiana ceny nastąpiła w okresie dłuższym niż 30 dni, to Dostawca prezentuję ostatnią najniższą cenę niezależnie od upływu okresu 30 dni.

14. Dostawca publikuje oraz umożliwia publikowanie na Automarket opinii i ocen Użytkowników dotyczących zarówno samej Automarket jak i Towarów i usług dostępnych na Automarket.

15. Dostawca zbiera opinie i oceny Użytkowników którzy skorzystali z Towarów lub usług dostępnych na Automarket oraz dokonuje ich publikacji na Automarket. Dostawca posiada procedury i mechanizmy pozwalające na weryfikację autentyczności tych opinii lub ocen oraz środki umożliwiające weryfikację czy osoba przekazująca swoją opinię lub ocenę faktycznie skorzystała z Towarów lub usług dostępnych na Automarket. Dostawca dokonuje takiej weryfikacji każdorazowo przed publikacją opinii lub oceny.

16. Dostawca udostępnia Użytkownikom opis procedur, mechanizmów i środków za pośrednictwem, których dokonuje weryfikacji opinii i ocen przed ich publikacją na Automarket. Opis ten jest dostępny na Automarket.

17. Dostawca publikuje dodatkowo na Automarket oceny pozostawione na zewnętrznej wobec Automarket platformie tzw. wizytówce Google. Oceny prezentowane przez Dostawcę przyjmują skalę od 0 do 5 i są przez Dostawcę aktualizowane na bieżąco, każdorazowo po otrzymaniu nowej oceny. Z uwagi na fakt, że oceny pochodzą z zewnętrznej wobec Automarket platformy, Dostawca nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych aby potwierdzić autentyczność tych ocen oraz zweryfikować czy pochodzą one od osób, które były Użytkownikami Automarket.

18. Zawarte na Automarket informacje i dane dotyczące Towarów oraz możliwości zawarcia wybranych umów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu przez Osoby trzecie właściwej umowy, która będzie zawierała szczegółowe i ostateczne warunki takiej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadku najmu w formie elektronicznej, nie wcześniej niż po podjęciu przez Osobę trzecią pozytywnej decyzji o zawarciu takiej umowy.

19. Automarket umożliwia prezentowanie ofert sprzedaży Towarów, jednak nie umożliwia zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na Automarket. Zawarcie tego rodzaju umowy możliwe jest w lokalu przedsiębiorstwa, Osoby trzeciej oferującej Towar na Automarket.

20. Automarket umożliwia prezentowanie ofert zawierania umów leasingu oraz umów o podobnym charakterze, jednak nie umożliwia zawierania tych umów. Zawarcie umowy leasingu lub umowy o podobnym charakterze możliwe jest w bezpośredniej interakcji, zainicjowanej przez Automarket, z Osobą trzecią będącą stroną tej umowy.

21. Automarket umożliwia zawieranie umów najmu z Osobami trzecimi w formie elektronicznej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

OSOBY TRZECIE

22. Dostawca współpracuje z Osobami trzecimi, które oferują na Automarket swoje Towary lub usługi. Osoby trzecie oferują na Automarket:

a) Towary tj. pojazdy mechaniczne, w szczególności samochody fabrycznie nowe i używane o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) usługi, w szczególności finansowanie produktów dostępnych na Automarket za pośrednictwem umów leasingu, umów najmu oraz umów o podobnym charakterze, a także usługi związane z obsługą Towarów np. serwis mechaniczny, przeglądy, serwis opon, samochód zastępczy, usługi assistance.

23. Osoby trzecie oferujące Towary i usługi na Automarket lub będące stroną umowy zawartej z Użytkownikiem na Automarket są odpowiedzialne w szczególności za:

a) zgodność Towarów i usług z ich opisem dostępnym na Automarket

b) dostarczenie Towarów i usług dostępnych na Automarket
realizację praw Użytkowników wynikających z zawartych umów

c) wywiązywanie się z obowiązków wobec Użytkowników wskazanych w zawartych umowach

d) obsługę wniosków i reklamacji Użytkowników związanych z produktami dostępnymi na Automarket oraz umowami zawartymi na Automarket.

24. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Osoby trzecie lub Towarów dostarczanych na Automarket przez Osoby trzecie powinny być kierowane do tych Osób trzecich. W przypadku kiedy reklamacja zostanie błędna skierowana do Dostawcy, Dostawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika.

25. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dostawcę można składać pod adresem siedziby Dostawcy (ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa), w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie (koszt połączenia wg stawek operatora) pod numer telefonu 801 887 887 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 17:00, opłata wg stawek operatora), a także drogą elektroniczną na adres: leasing.reklamacje@pkoleasing.pl lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pkoleasing.pl.

26. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Dostawcę jeżeli zostanie złożona przez Konsumenta lub w terminie 30 dni w przypadku jej złożenia przez inny podmiot. Pisemną odpowiedź Dostawca wyśle na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację, albo drogą poczty elektronicznej.

27. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

28. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

29. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

30. Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Automarket oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Automarket.

31. Dostawca będzie pozyskiwał od Osób trzecich informacje na temat historii obsługi spraw, jakie Osoby trzecie prowadziły w stosunku do Użytkownika, w związku z otrzymanym Zapytaniem. Tak pozyskane informacje będą wykorzystywane przez Dostawcę do analiz statystycznych mających na celu rozwój i ciągłą poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa Automarket lub, stosownie do posiadanych uprawnień i w zakresie dopuszczalnym prawnie, podejmowania czynności marketingowych. Informacje te stanowią element gromadzonej przez Dostawcę historii aktywności Użytkownika na Automarket.

32. Wszystkie Osoby trzecie współpracujące z Dostawcą w zakresie Automarket są przedsiębiorcami w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

ZAPYTANIA I KONTO

33. Dostawca udostępnia Użytkownikom możliwość składania Zapytań dotyczących Towarów i usług udostępnianych na Automarket za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Złożenie Zapytania wymaga od Użytkownika podania następujących danych: numer telefonu oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. Jako Zapytanie traktowane są również rozmowy telefoniczne realizowane przez Użytkownika, w ramach których dochodzi do rejestracji danych Użytkownika w bazie Automarket, w tym również za pośrednictwem Osób trzecich.

34. Dostawca Automarket udostępnia Użytkownikom możliwość rejestracji i obsługi Konta.
Rejestracja i obsługa Konta nie wymaga od Użytkownika zapłaty ceny.

35. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji na zasadach określonych w punkcie 37 – 38 .

36. Celem rejestracji Konta jest zwiększenie wygody korzystania z Automarket poprzez udostępnienie Użytkownikom dodatkowych funkcjonalności:

a) dostęp do historii przeglądanych ofert,

b) możliwość zapisywania przeglądanych ofert w postaci ofert „Ulubione”,

c) możliwość szybkiego kontaktu z Dostawcą lub Osobami trzecimi – poprzez złożenie Zapytania, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy,

d) możliwość złożenia wniosku oraz zawarcia umowy najmu on-line w zakresie Towarów prezentowanych na Automarket.

e) prezentowanie treści i warunków umów zawartych przez Użytkownika na Automarket. Dostawca pozostawia w gestii Osób trzecich będących stroną ww. umowy najmu, decyzję o udostępnieniu przedmiotowych treści i ich zakresu na Automarket. Osoby trzecie pozostają również dysponentem tej informacji i stroną właściwą do oceny jej merytorycznej poprawności.

37. Założenie Konta dokonywane jest przez Użytkownika w procesie rejestracji składającego się z wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji postanowień Regulaminu, klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych i zatwierdzenia woli założenia Konta poprzez wybranie opcji „Załóż Konto”.

38. Formularz rejestracyjny wymaga od Użytkownika podania następujących danych:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) Numer telefonu,

d) Adres e-mail.

39. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych danych takich jak:

a) adres zamieszkania,

b) adres korespondencyjny,

c) NIP (w przypadku firm),

d) nazwa i adres siedziby firmy (w przypadku firm).

40. Uzupełnienie w danych Konta informacji, o których mowa w pkt. 39 nie jest obowiązkowe, ale rekomendowane przez Dostawcę, w związku z poniższymi korzyściami:

a) możliwość łatwego przeniesienie danych przez Użytkownika do wniosku Osoby trzeciej oferującej usługi finansowe, w związku z przedmiotami prezentowanymi na Automarket,

b) możliwość uzyskania informacji marketingowej lepiej dopasowanej do profilu Użytkownika.

41. Użytkownik przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego Konta oświadcza, że:

a) podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

42. Formularz rejestracyjny Konta umożliwia Użytkownikowi składanie oświadczeń woli (zgód) w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczenia woli, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe, ale są rekomendowane przez Dostawcę.

43. Użytkownik zakładający Konto lub składający Zapytanie za pośrednictwem Formularza kontaktowego, jako niezarejestrowany Użytkownik na Automarket oświadcza, że zapoznał się z informacjami o zasadach przetwarzania danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

44. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

45. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

„Oświadczam, że odstępuję od umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej w zakresie prowadzenia Konta, zawartej dnia [data dokonania rejestracji Konta].”

46. Dostawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę;

c) zostały połączone przez Dostawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt a)– d) Dostawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Dostawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Dostawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

47. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim

48. Niezależnie od postanowień pkt. 45 Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia. Prawo to Użytkownik realizuje poprzez dokonanie samodzielnej dezaktywacji Konta, w dowolnym momencie. Dezaktywacja Konta możliwa jest po zalogowaniu do Konta, w sekcji „Dane Konta” poprzez wybranie opcji „Usuń konto” W takiej sytuacji dostęp do Konta zostanie zablokowany – Konto zostanie dezaktywowane przez Dostawcę, a jego usunięcie nastąpi po okresie 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła dezaktywacja.

49. Dostawca będzie dokonywał usunięcia Konta, po upływie 6 lat od końca roku, w którym odnotowane zostało ostatnie logowanie Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Dostawca ma prawo do logowania i monitorowania operacji opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym rejestrowania komunikacji między Użytkownikiem a Osobami trzecimi lub Dostawcą, w celach dowodowych, kontroli ryzyka i jakości obsługi oraz zgodności z Regulaminem.

51. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych powodów:

a) w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;

d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną

e) konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;

f) zmiana danych teleadresowych, nazw numerów identyfikacyjnych adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

g) zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;

h) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

i) konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

52. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu na Automarket. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Dostawcę, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania o planowanej zmianie.

53. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

54. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w korzystaniu z Automarket przez Użytkownika, w szczególności postępowanie niezgodne z Regulaminem, mogące naruszać prawa i wolności innych osób lub stanowiące lub mogące stanowić działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Dostawca ma prawo zablokować Użytkownika do czasu wyjaśnienia niezgodności i potwierdzenia braku przeciwskazań do dalszego korzystania przez Użytkownika z Automarket.

55. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Osób trzecich wprowadzające w błąd Użytkownika, w szczególności brak zgodności stanu faktycznego Towaru prezentowanego na Automarket z danymi wprowadzonymi przez Osoby trzecie, wady przedmiotu prezentowanego na Automarket nie ujawnione przez Osoby trzecie oraz inne działania Osób trzecich będące w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.

56. W zakresie utrzymania i rozwoju Automarket oraz zapewnienia obsługi Użytkowników Dostawca może współpracować z usługodawcami zewnętrznymi, w szczególności świadczącymi usługi IT, operacyjne, doradcze lub kontrolne.

57. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

58. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 roku.

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla Użytkownika Automarket
Załącznik nr 2 – Regulamin dokonywania czynności w celu zawarcia umowy w ramach Programu „Wynajem z Automarket”

  • Facebook