Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. dostępny jest pod tym adresem.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z platformy Automarket oraz czynności związane z rejestracją konta na wyżej wymienionej platformie.

Definicje:

 • Administrator Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych.
 • Automarket – platforma internetowa, której właścicielem i administratorem jest Operator, mająca na celu agregację, prezentację i oferowanie przedmiotów (samochodów nowych i używanych) od wyselekcjonowanych Partnerów wraz z oferowaniem możliwości finansowania tych przedmiotów  i usług dodatkowych do tych przedmiotów dostarczanych przez Partnerów.
 • Dane (dane osobowe) – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Konto – dostępny za pośrednictwem Automarket zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu po zarejestrowaniu i zalogowaniu korzystanie z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz usług Automarket
 • Operator – na potrzeby niniejszego Regulaminu, PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 36, 00-116.
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Partnerzy – podmioty zewnętrzne wobec Operatora, współpracujące z Operatorem na podstawie umowy dotyczącej publikowania za pośrednictwem Automarket oferty sprzedaży samochodów osobowych lub posiadające zawarte umowy o współpracy z Operatorem i świadczące na rzecz Operatora usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem, aktualizacją, obsługą Automarket a także dostarczaniem ofert finansowania lub ubezpieczenia samochodów dostępnych za pośrednictwem Automarket
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Automarket
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot korzystający z Automarket, zarówno w formie zarejestrowanej jak i bez rejestracji.
 1. Dostęp i użytkowanie  Automarket jest bezpłatne i nie wymaga założenia Konta.
 2. Platforma Automarket nie może być wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię, prawa i wolności innych osób, w szczególności innych Użytkowników, Partnerów lub Operatora.
 3. Dostęp i użytkowanie Automarket wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet,  z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej: Edge lub Google Chrome lub Mozilla Firefox lub  Safari lub Opera, włączona obsługa cookies (ciasteczek), włączona obsługa JavaScript w przeglądarce. 
 4. Informacje o Polityce prywatności stosowanej przez Operatora Automarket udostępniane są Użytkownikom na Automarket. 
 5. Operator Automarket we współpracy z Partnerami  udostępnia Użytkownikom możliwość składania zapytań dotyczących samochodów i usług udostępnianych na Automarket („Zapytanie”). Złożenie Zapytania wymaga od Użytkownika podania następujących danych: numer telefonu, adres e-mail oraz akceptacji Regulaminu. Jako Zapytanie traktowane są również rozmowy telefoniczne realizowane przez Użytkownika z Partnerem, w ramach których dochodzi do rejestracji danych Użytkownika w bazie Automarket, w tym również za pośrednictwem Partnera.
 6. Zawarte na Platformie informacje i dane dotyczące samochodów oraz możliwości zawarcia umowy, w tym o finansowanie leasingiem, najmem, pożyczką nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu właściwej umowy przez Operatora lub Partnera, która będzie zawiera szczegółowe i ostateczne warunki takiej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadku najmu w formie elektronicznej, nie wcześniej niż po podjęciu przez Operatora lub Partnera pozytywnej decyzji o zawarciu takiej umowy.
 7. Operator będzie pozyskiwał od Partnerów informację na temat historii obsługi spraw, jakie Partner prowadził w stosunku do Użytkownika, w związku z otrzymanym Zapytaniem. Tak pozyskane informacje będą wykorzystywane przez Operatora do analiz statystycznych mających na celu rozwój i ciągłą poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa platformy Automarket lub, stosownie do posiadanych uprawnień i w zakresie dopuszczalnym prawnie, podejmowania czynności marketingowych. Informacje te stanowią element gromadzonej przez Operatora historii aktywności Użytkownika w platformie Automarket
 8. Operator Automarket we współpracy z Partnerami udostępnia Użytkownikom bezpłatną możliwość rejestracji i obsługi Konta.
 9. Celem rejestracji Konta o którym mowa w pkt. 8 jest zwiększenie wygody korzystania z Automarket poprzez  udostępnienie użytkownikom dodatkowych funkcjonalności Automarket:
  1. dostęp do promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla Użytkowników,
  2. dostęp do historii przeglądanych ofert,
  3. możliwość zapisywania przeglądanych ofert w postaci ofert „Ulubione”,
  4. możliwość szybkiego kontaktu z Operatorem lub Partnerem – poprzez złożenie Zapytania, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy,
  5. możliwość złożenia wniosku oraz zawarcia umowy najmu on-line w zakresie przedmiotów prezentowanych na Automarket.
   Platforma Automarket umożliwia również prezentowanie treści i warunków umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Automarket. Operator pozostawia w gestii Partnera będącego stroną ww. umowy najmu, decyzję o udostępnieniu przedmiotowych treści i ich zakresu na platformie Automarket. Partner pozostaje również dysponentem tej informacji i stroną właściwą do oceny jej  merytorycznej poprawności.
 10. Założenie Konta dokonywane jest przez Użytkownika w procesie rejestracji składającego się z wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji postanowień Regulaminu i zatwierdzenia woli założenia Konta poprzez wybranie opcji „Załóż Konto”
 11. Formularz rejestracyjny wymaga od Użytkownika podania następujących Danych:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail.
 12. Po założeniu Konta na Automarket Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych Danych takich jak:
  1. adres zamieszkania,
  2. adres korespondencyjny,
  3. NIP (w przypadku firm),
  4. nazwa i adres siedziby firmy (w przypadku firm).
 13. Uzupełnienie w danych Konta informacji, o których mowa w pkt. 12 nie jest obowiązkowe, ale rekomendowane przez Operatora, w związku z poniższymi korzyściami:
  1. możliwość łatwego przeniesienie danych przez Użytkownika do wniosku Partnera oferującego usługi finansowe lub ubezpieczeniowe, w związku z przedmiotami prezentowanymi na Automarket,
  2. możliwość uzyskania informacji marketingowej lepiej dopasowanej do profilu Użytkownika.
 14. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny, przez fakt wysłania formularza oświadcza, że:
  1. podane w nim Dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 15. Formularz rejestracyjny umożliwia Użytkownikowi składanie oświadczeń woli (zgód) w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczenia woli, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe, ale są rekomendowane przez Operatora.
 16. Użytkownik zakładający Konto lub składający Zapytanie, jako niezarejestrowany Użytkownik na Automarket oświadcza, że zapoznał się z informacjami o zasadach przetwarzania Danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 17. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora można składać pod adresem siedziby Operatora (ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa), w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie pod numer telefonu 801 887 887 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 17:00), a także drogą elektroniczną na adres: leasing.reklamacje@pkoleasing.pl lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pkoleasing.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania przez Operatora. Pisemną odpowiedź Operator wyśle na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację, albo drogą poczty elektronicznej.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 19. W przypadku zmiany Regulaminu Operator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników komunikatem zamieszczonym na Automarket.
 20. Operator ma prawo do rejestrowania wszelkich operacji realizowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Automarket, w tym komunikacji między Użytkownikiem a Partnerami lub Operatorem, w celach dowodowych oraz kontroli jakości obsługi i zgodności z niniejszym Regulaminem.
 21. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w wykorzystywaniu Automarket przez Użytkownika, w szczególności postępowanie niezgodne z Regulaminem, mogące naruszać prawa i wolności innych osób lub stanowiące lub mogące stanowić działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Operator ma prawo zablokować Użytkownika do czasu wyjaśnienia niezgodności i potwierdzenia braku przeciwskazań do dalszego korzystania przez Użytkownika z Automarket.
 22. Operator będzie dokonywał usunięcia Konta Użytkownika, po upływie 6 lat od końca roku, w którym odnotowane zostało ostatnie logowanie Użytkownika.  Niezależnie, Użytkownik może zarchiwizować konto samodzielnie, w dowolnym momencie; w takiej sytuacji dostęp do konta zostanie zablokowany- konto zostanie dezaktywowane przez Operatora, a jego usunięcie nastąpi po okresie 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła dezaktywacja.
 23. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów wprowadzające w błąd Użytkownika, w szczególności brak zgodności stanu faktycznego przedmiotu prezentowanego na platformie z danymi wprowadzonymi przez Partnera, wady przedmiotu prezentowanego na platformie nie ujawnione przez Partnera oraz inne działania Partnera będące w sprzedczności z nineijszym Regulaminem.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Operatorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Facebook