Regulamin promocji Promocyjna Rata

 1. Organizatorem Promocji „Promocyjna Rata” (dalej: Promocja) jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami).
 2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 21.10.2020 r. do odwołania (dalej: Okres Promocji).
 3. Promocja łączy się z innymi promocjami, dostępnymi w terminie obowiązywania Promocji na stronie internetowej www.automarket.pl.
 4. Promocja skierowana jest do osób, które za pośrednictwem strony internetowej www.automarket.pl dokonały wyboru pojazdu objętego Promocją a następnie skorzystały z finansowania tego pojazdu przygotowanego przez Organizatora i zawarły umowę najmu lub leasingu.
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna – zarówno prowadząca działalność gospodarczą, jak i konsument – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka prawa handlowego lub inny podmiot (dalej: Uczestnik Promocji).
 6. Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, zawierając umowy najmu lub leasingu dla więcej niż jednego pojazdu.
 7. Przedmiotem Promocji jest uzyskanie niższej mięsięcznej raty na pojazdy objęte Promocją pod warunkiem skorzystania z finansowania na warunkach określonych przez Organizatora. W przypadku zmiany warunków umowy Promocja nie obowiązuje.
 8. Pojazdy objęte promocją oznaczone są na stronie www.automarket.pl jako “Promocyjna rata”.
 9. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego regulaminu a zapisami Regulaminu dokonywania czynności w celu zawarcia umowy w ramach Programu „Wynajem z Automarket” pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.
 10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.automarket.pl.
 11. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym regulaminie.
 12. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji „Promocyjna Rata” należy składać:
  a. pisemnie na adres Organizatora: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
  lub
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@automarket.pl.
 13. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora. Uczestnik Promocji wnoszący reklamację otrzyma odpowiedź na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym,
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prime Car Management. S.A. ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z uczestnictwem w Promocji „Promocyjna Rata”, na potrzeby przeprowadzenia Promocji.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:
1) publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
2) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
3) w celu obsługi Państwa udziału w Promocji na zasadach opisanych w Promocji, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji – na podstawie wymogów kontraktowych,
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Promocją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
5) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie Państwa udziału w Promocji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu Promocji lub – gdy Promocja nie odbyła się w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,
6) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
7) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub – gdy umowa nie zostanie zawarta w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:
1) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

2) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o.) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy,
4) podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi Promocji.

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić udział w Promocji.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych

Zgoda cookies

Serwisy internetowe PKO Leasing SA wykorzystują pliki cookies. Informacje na temat celu ich stosowania, łączenia z innymi danymi, zmiany ustawień, a także ich usuwania z przeglądarki znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce potwierdza zapoznanie się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie cookies do celów marketingowych.

Zaakceptuj

Zobacz również

 • Facebook